Series

Integritetspolicy


Winn Scandinavia AB, 556792-9632, Adolfsbergsvägen 14, 70227 (”Winn Scandinavia”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar om dig. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder Winn Scandinavias tjänster, besöker vår webbplats (”våra tjänster”). Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också dina rättigheter angående dina personuppgifter. Läs denna Integritetspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du ansöker om att bli kund, skapar ett webshop-konto, besöker vår webshop, köper produkter / tjänster, använder våra leverantörers Cloud-tjänster, använder våra tjänster eller godkänner medverkan i vårt kontaktregister. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv kan välja att lämna till oss:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer, användar-ID, lösenord (lagras krypterat) och företag.
 • Information som vi ber dig lämna när du anmäler ett problem med våra produkter eller tjänster.
 • Annan information som du lämnar när du anmäler dig för våra tjänster, ansluter till dem eller ber oss om kompletterande tjänster.


Automatiskt genererade personuppgifter:

 • Vad du gör i webshoppen, vilken publika IP-adress du kommer från, dina inloggningar med tid och datum, kundvagnar och kundadresser. Dessutom misslyckade inloggningar till webshopen med ditt användarkonto.
 • Om du använder våra tillverkares / leverantörers system (såsom webportaler och cloud-tjänster) så kan vi inhämta de uppgifter vi behöver för att sköta support, fakturering, licenshantering och support.

Vi använder även cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy som finns här: https://www.brl.se/sv/info/cookies.html

Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi kan komplettera den information som vi får från tredje part t.ex. våra tillverkare / leverantörer om du använder deras tjänster eller ger tillåtelse till dem att dela med sig av dina uppgifter till oss för marknadsföringssyfte.


Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

A) För vårt avtalsförhållandes skull:

 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig eller företaget du representerar.
 • För att kunna skicka dig beställnings-, leverans- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp, licenser eller cloud-tjänster så att du får de produkter eller tjänster som du har rätt till.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto eller din beställning av våra produkter eller tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att genomföra användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster och produkter.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.


B) För våra berättigade ändamål:

 • För att genomföra analyser på en övergripande nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor.
 • För att förbättra våra tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


C) För marknadsföringsändamål:

 • För att skicka direktmarknadsföring till dig med e-post, sms eller brev. Det kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra tjänster, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att klicka på länken du får längst ner i våra nyhetsbrev eller kontakta oss.


D) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs i:

 • Punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller företaget du representerar.
 • Punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster och produkter samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • Punkt (C) äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling.
 • Punkt (D) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer eller tillverkare som behöver dina kontaktuppgifter för att hantera användarkonton, cloud-tjänster, licenser, leveranser (t.ex. fraktbolag), support m.m.

Tredje part för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • För att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag.
 • För att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet.
 • För att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av våra tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra tjänster, enheter och användare från sådan användning.
 • För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden.
 • För att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra tjänster.
 • Till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.


Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kreditbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.Var behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som inte är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Personuppgifterna kan lämnas ut till våra leverantörer / tillverkare etablerade utanför EES och behandlas av personal som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Denna personal kan exempelvis arbeta med support, cloud-tjänster, licenshantering eller att fullgöra din beställning. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder eller vill ha en kopia av dem är du välkommen att kontakta oss.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Normalt gäller följande lagringsperioder:

Typ av uppgifter Vad är det? Lagringstid
Användaruppgifter Bl.a. information om hur du använder och när/hur du använder Winn Scandinavias webshop. Till dess kontot raderas.
Supportuppgifter Bl.a. information som du lämnar när du har kontakt med Winn Scandinavias supportavdelning. Ingen rensning.
Kontouppgifter Bl.a. information om ditt konto, som användarnamn, lösenord och information om tjänster som du har köpt genom Winn Scandinavias tjänst. Till dess kontot raderas.
Transaktionsuppgifter Bl.a. information om ordrar och transaktioner på ditt konto i samband med köp hos Winn Scandinavia. Minst 7 år p.g.a. bokföringsslagen.
Trafikflöden Användarnas bruk av webshoppen eller publika webben. 26 månader.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar säkra processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Viktig data som lösenord lagras helt krypterat.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.


Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att komma med klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att komma med klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.


Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra tjänster.

Vi ber dig kontakta oss om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vill du begära ut dina uppgifter kan du ladda ner en registerutdragsblankett och skicka den via brev till oss. Den hittar du här: https://www.brl.se/dokument/blankett_registerutdrag.pdf

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan komma att göra förändringar i vår Integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i Integritetspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna Integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.


Kontakt

Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på dataskydd@winnscandinavia.com.


Version

Senast uppdaterad 2018-05-22.